loading...
04-04-2011 20:45

Cách tạo user trên Ubuntu từ dòng lệnh

 

Ubuntu là một bản phân phối Linux được ưa chuộng hiện nay, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo user trên hệ điều hành này.

1

useradd <username>

Lệnh này giúp bạn tạo user. Nếu không có tham số kèm theo user này sẽ không có password.

Để chỉ định home directory cho user, bạn thêm tham số -d, tham số -m sẽ tạo home directory nếu thư mục này chưa tồn tại.

Tham số -p để chỉ định password cho user. Nếu không dùng tham số này bạn cũng có thể dùng lệnh passwd để tạo password cho user.

sudo useradd -d /home/testuser -m testuser

sudo passwd testuser

2

adduser <username>

Lệnh này đơn giản hơn useradd bởi bạn không cần phải đưa vào các tham số, lệnh này sẽ tự động hiển thị các tùy chọn để bạn nhập vào.

geek@ubuntuServ:/etc/skel$ sudo adduser thegeek
Password:
Adding user 'thegeek'…
Adding new group 'thegeek' (1004).
Adding new user 'thegeek' (1004) with group 'thegeek'.
Creating home directory '/home/thegeek'.
Copying files from '/etc/skel'
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
No password supplied
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for thegeek
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: The Geek
Room Number []: 0
Work Phone []: 555-1212
Home Phone []: 555-1212
Other []:
Is the information correct? [y/N] y

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận