loading...
05-07-2013 10:05

Cách kill tiến trình theo port trên Ubuntu

 

Bài viết hướng dẫn các bạn cách nhanh chóng kill (tắt) một tiến trình đang chạy trên một port (cổng) trên Ubuntu.

1

Giả sử bạn cần kill tiến trình chạy trên cổng 8080, gõ lệnh:

sudo netstat -lpn |grep :8080

2

Kết quả trả về của lệnh trên như sau:

tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      6782/java

3

Như vậy bạn đã tìm được tiến trình chạy trên cổng 8080 có PID là 6782

4

Kill tiến trình bằng lệnh sau:

kill 6782

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận