loading...
03-05-2010 07:19

Cách lưu nội dung chat trên Yahoo!Messenger

 

Thông thường khi bạn thoát(sign out) khỏi Yahoo!Messenger, nội dung chat trước đó sẽ bị xóa. Bạn có thể giữ lại nội dung chat để đọc sau này.

1

Đăng nhập vào Yahoo!Messenger.

2

Chọn Menu Messenger > Preferences.

3

Chọn mục "Achive" trong cửa sổ vừa được mở ra.

4

Chọn "Yes, save all my messages" để lưu lại tất cả nội dung chat.

5

Bấm OK.

6

Để xem lại nội dung chat đã lưu: đăng nhập Yahoo!Messenger và chọn Contact > Message Archive.

Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận