loading...
13-08-2010 19:06

Cách kết nối cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP

 

Bài viết hướng dẫn bạn cách kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL bằng ngôn ngữ lập trình PHP.

1

Để kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL bạn dùng hàm mysql_connect($host, $username, $password). Trong đó $host là tên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu, $username là tên đăng nhập, $password là mật khẩu.

2

Sau khi kết nối xong, bạn cần chọn cơ sở dữ liệu muốn thao tác bằng hàm mysql_select_db($dbname), trong đó $dbname là tên cơ sở dữ liệu.

3

Đoạn mã ví dụ

<?php

$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Not connected : ' . mysql_error());
}

// make foo the current db
$db_selected = mysql_select_db('foo', $link);
if (!$db_selected) {
    die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());
}
?>
Chia sẻ:
Từ khóa:
loading...

Bình luận